Terms and Conditions

Cestovní agentura MAONU, provozována společností MAONU s.r.o., IČO:24129186, Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ:14000 je cestovní agenturou, která zprostředkovává prodej zájezdů a zprostředkovává a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu . Cestovní agentura MAONU může také prodávat věci související s cestovním ruchem.(dále jen „Cestovní agentura MAONU“).
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou MAONU a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti mezi ní a jejími klienty (právnickými i fyzickými osobami).

Cestovní agentura MAONU nezodpovídá za žádné ztráty, zdravotní komplikace, úrazy, ani za žádné jiné újmy klientů. Cestovní agentura MAONU požaduje po svých klientech před zahájením cesty sjednání individuálního pojištění typu odpovědnosti za způsobené škody(tzv pojistka na blbost) a především pojištění zdravotní a úrazové pro cesty do zahraničí mimo EU s dostatečným krytím výloh.Klient potvrzením cesty a uhrazením ceny(zálohy) tuto podmínku přijímá jako smluvní povinnost.

 1. Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury ve zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, jako jsou parkování na letišti nebo cestovní pojištění.Rovněž zprostředkuje uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen „zprostředkovaná smlouva“).
  Cestovní agentura MAONU neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkuje klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností.
 2. Cestovní agentura MAONU není stranou smlouvy mezi klientem a třetím subjektem a nevyplývají jí ze zprostředkované smlouvy žádné povinnosti. Cestovní agentura MAONU neprodává zájezdy. Cestovní agentura MAONU pouze zprostředkuje prodej zájezdů cestovních kanceláří a resortů, které zastupuje.

Objednávání služeb prostřednictvím Cestovní agentury

1.Cestovní agentura MAONU zprostředkuje služby na základě závazné objednávky klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách sdělená Cestovní agentuře MAONU, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou.
2.Po obdržení poptávky Cestovní agentura MAONU vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.
3. Projeví-li zákazník jednoznačně souhlas s předloženým návrhem smlouvy, zmocňuje tím Cestovní agenturu MAONU, aby jeho souhlas sdělila druhé smluvní straně v takové formě, jakou druhá smluvní strana nezbytně požaduje k platnému uzavření smlouvy.
4. Odsouhlasením nabídky je mezi klientem a Cestovní agenturou MAONU uzavřena zprostředkovatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury MAONU zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy se třetím subjektem a závazek klienta zaplatit Cestovní agentuře MAONU za její služby sjednanou provizi (dále jen „závazná objednávka“).
5. Cestovní agentura MAONU má právo na provizi, i pokud byla činná jako zprostředkovatel také pro druhou stranu zprostředkované smlouvy.
6. Cestovní agentura MAONU potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura MAONU pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce.
7. Na základě závazné objednávky informuje Cestovní agentura MAONU třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním zprostředkovanou smlouvu.
8. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu MAONU zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou MAONU zanikne a Cestovní agentura MAONU nemá nárok na uhrazení provize. Cestovní agentura v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky.
9. V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem.
O této skutečnosti Cestovní agentura MAONU neprodleně informuje klienta.
10. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou MAONU se má za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

Ceny služeb a jejich úhrada

 1. Cestovní agentura MAONU uvádí v nabídce ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury MAONU, která Cestovní agentuře MAONU náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění.
 2. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem. Cestovní agentura Maonu se s klientem může dohodnout na úhradě zálohy, kdy klient uhradí zbytek sjednané ceny přímo třetí straně.
 3. Je-li tak výslovně uvedeno v nabídce, lze cenu hradit formou v ní vyjmenovaných poukázek za stanovených podmínek .
 4. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, tj. nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, a klient nepověří Cestovní agenturu MAONU zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura MAONU vrátí klientovi zaplacenou cenu(zálohu)

Reklamace a škody

 1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi klientem a třetím subjektem je odpovědný třetí subjekt. Cestovní agentura MAONU, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy.
 2. Cestovní agentura MAONU klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.
 3. V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře MAONU. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura MAONU reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři.
 4. Cestovní agentura MAONU klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře MAONU oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura MAONU měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou MAONU nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.
 5. Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury MAONU a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře MAONU poskytli poskytovatelé služeb. V zájmu zvyšování kvality služeb klientům doporučuje Cestovní agentura MAONU aby jí po jejich realizaci poskytli aktuální recenzi.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

 1. Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Cestovní agenturou MAONU a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.
 2. Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Cestovní agenturou MAONU a klientem, se řídí českým právem.

ADR a ODR klauzule

V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

Zákazník je srozuměn s tím, že Cestovní agentura MAONU je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. G.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Cestovní agentury MAONU (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne Cestovní agentura MAONU na žádost zákazníka.
3. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura MAONU je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
4. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura MAONU bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Cestovní agentura MAONU oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury MAONU nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@maonufishing.cz. V tomto případě nebude Cestovní agentura MAONU zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
5. Výše uvedená ustanovení čl. G platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 1. Požadovat od Cestovní agentury MAONU přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 2. Požadovat, aby Cestovní agentura MAONU omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud :
  -zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
 1. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Získat od Cestovní agentury MAONU kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Cestovní agentura MAONU povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
 1. Získat své osobní údaje, které Cestovní agentura MAONU zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud
  -je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
  -se zpracování se provádí automatizovaně.
  Pokud je to možné, předá Cestovní agentura MAONU osobní údaje zákazníka jinému správci.

Závěrečná ustanovení

Cestovní agentura MAONU je oprávněna všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost je Cestovní agentura MAONU povinna klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zprostředkování z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.

 1. Cestovní agentura MAONU a klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou: info@maonufishing.com, tel. + 603360370.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti ke dni 1. 1.2019

GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROZŠÍŘENÉ INFORMACE

Ochrana osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
GDPR – General Data Protection Regulation

Vážení zákazníci, jelikož od 25.5.18 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“, které doplní český zákon 110/2019 Sb Zákon o zpracování osobních údajů a 111/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Připravili jsme pro Vás tuto stránku, abychom Vás v souladu s tímto nařízením informovali o tom, jak naše společnost zpracovává osobní údaje.

ZÁKLADNÍ POJMY
Subjekt údajů: fyzická osoba (Vy), ke které se osobní údaje vztahují
Správce údajů: podnikatel / organizace, která sbírá údaje pro svou činnost a zodpovídá za dodržování GDPR
Zpracovatel: externí společnosti, které pomáhají zpracovávat data
Právní titul: oprávnění, na základě kterého se zpracovávají osobní údaje
Informativní povinnost: povinnost informovat subjekt údajů (Vás), jaké údaje o něm zpracováváme
Citlivé údaje: zpracování těchto údajů spadá pod výslovný souhlas
Co je osobní údaj: je to údaj, díky kterému je možné danou osobu přesně identifikovat - ať už společnost, která údaje zpracovává nebo jakákoli jiná společnost/osoba
Do citlivých údajů spadá: rasový nebo etnický původ, politický názor, náboženské vyznání, filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, zdravotní stav, sexuální život, sexuální orientace
Rozdělení právních titulů podle Směrnice GDPR
A. Plnění smlouvy
B. Právní povinnost
C. Oprávněný zájem
D. Výkon úřední moci
E. Životně důležitý zájem
F. Souhlas
Jelikož naše společnost získává údaje o klientech jen v momentu, kdy nám klient zadá svoje údaje dobrovolně za účelem zasílání nabídek, případně zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu, tak využíváme hlavně dva právní tituly na zpracovávání osobních údajů a to: A. Plnění smlouvy a B. Právní povinnost a v některých případech právní titul C. Oprávněný zájem.
1. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Po přijetí Vašich údajů si je uložíme v našem interním systému, abychom si mohli evidovat v jaké fázi řešení jste. Po zakoupení služeb cestovního ruchu prostřednictvím naší agentury, ať už je to zájezd, letenka, parkování, nebo jiné služby, použijeme Vaše údaje jako podklad pro fakturaci, což nám nařizuje zákon a tyto dokumenty archivujeme ve fyzické formě. Naše společnost nevyužívá mailingové portály na zasílání newsletterů, zasíláme občas z vlastního e-mailového účtu, pouze obchodní oznámení, případně přání k svátkům. Toto nám umožňuje zákon o službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. Také nevyužíváme automatizované zpracovávání údajů a profilování. Všechny analýzy, které naše společnost dělá, jsou anonymní a nevyžadují Vaše osobní údaje. Týkají se obchodních výsledků a výkonu webových stránek.
3. Na základě jakých pravomocí
V rámci činností naší cestovní agentury zpracováváme údaje z různých důvodů, v různém rozsahu a na základě různých titulů.
Právní tituly, které nám umožňují Vaše údaje bez souhlasu zpracovat, podle směrnice GDPR článek 6 odstavec 1 jsou:
při poptávce produktů, zasílání nabídek na základě Vašeho požadavku a zakoupení produktu – jde o právní titul b) Plnění smlouvy.
po vyfakturování a založení dokumentů z důvodu daňové evidence – se jedná o právní titul c) Právní povinnost
pro zlepšení služeb a ochrany naší společnosti – je to titul f) Oprávněný zájem.
Bez Vámi uvedených osobních údajů by nebylo možné vykonávat naše činnosti a nabízet Vám služby, realizovat prodej a zabezpečovat Vám servis. Vaše údaje můžeme zpracovat též, pokud jste spolucestujícím, anebo účastníkem jiné služby, která je v naší agentuře objednaná.
Právní titul b) Plnění smlouvy využíváme, pokud nás kontaktujete telefonicky, písemně, zprávou přes sociální sítě, anebo si vytvoříte objednávku na našich webových stránkách a zadáte nám své parametry dobrovolně pro zpracovávání nabídek a realizaci prodeje.
Právní titul c) Právní povinnost – vzhledem k tomu, že jsme podnikatelský subjekt, musíme dodržovat zákony a vážou se na nás stanovené povinnosti určené níže uvedenými zákony. Na základě tohoto právního titulu, zpracováváme prodejní a obchodní údaje z důvodu, že to vyžadují zákony České republiky:
č. 563/1991 Sb., o účetnictví
č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
č. 563/2012 Sb., občanského zákoníku
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Právní titul f) Oprávněný zájem – využíváme v případě, když Vás kontaktujeme po využití zakoupených služeb a zjišťujeme Vaši spokojenost. Je to z důvodu vylepšení našich služeb. Případně Vás občas kontaktujeme s nabídkou našich služeb – telefonicky, e-mailem, nebo sms zprávou. Toto napomáhá k rozvoji naší společnosti. Výjimečně si údaje uchováváme z důvodu ochrany naší společnosti.
4. Kam je dále posíláme
Naše společnost 1.Cestovní agentura MAONU sídlo: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČO:24129186 Vaše údaje zpracovává a může je dále zasílat v následujících případech:
z důvodů rezervací, případně kalkulací zájezdů, které se létají na bežných linkách – hlavně jméno, příjmení a datum narození /v případě, že cestují děti/, do cestovních kanceláří, leteckých společností.
v případě zakoupení zájezdu se na Smlouvu o zájezdu, případně na smlouvu týkající se služeb cestovního ruchu, doplňují všechny údaje, které jsou nezbytné pro zpracování prodeje. V případě doplňkových produktů, se zasílají do společností jen údaje nezbytně nutné na identifikaci, vyřízení objednávky a případnou fakturaci.
Naše webové stránky, i e-maily jsou spravovány pomocí šifrovaného protokolu SSL.
V případě, pokud to vyžaduje plnění smlouvy zakoupeného produktu, Vaše osobní údaje mohou být zaslané níže uvedenými společnostmi do zahraničí.
Osobní údaje můžou být poskytnuty následujícím poskytovatelům služeb dle plnění smlouvy a zpracovatelům osobních údajů:
V případě objednávky přes webové stránky na základě poskytování internetových a webových služeb
Společnosti zabezpečující organizaci zájezdů, plaveb, letecké společnosti, ubytovací kapacity a společnosti poskytující služby na základě smlouvy o zájezdu
Společnosti zabezpečující cestovní pojištění
Společnosti prodávající letenky
Společnosti autobusové a vlakové dopravy
Společnosti na prodej vstupenek pro různé kulturní a sportovní události
Společnosti pro organizaci kulturních a sportovních událostí
Společnosti poskytující parkování u letišť

 1. Cestovní agentura též zpracovává osobní údaje jako zpracovatel, a to v případě:
  Když uzavíráme s Vámi smlouvu v zastoupení cestovní kanceláře, nebo Vám pomáhame řešit reklamaci
  Když uzavíráme pojištění
  Když s Vámi uzavíráme smlouvu v zastoupení třetí strany, která k Vámi zakoupené službě poskytuje dodatečné služby, jako je například parkování na letišti, nebo pomáhá řešit reklamaci
  5. Jakým způsobem a jak dlouho je archivujeme
  Ochranu osobních údajů bereme v naší společnosti zodpovědně a neposkytujeme je společnostem na marketing ani je nezveřejňujeme. Všechny údaje ve fyzické formě jsou archivované v uzamčeném skladě a přístup k nim mají jen zodpovědní zaměstnanci naší společnosti. Archivace v elektronické podobě je dělaná přes interní systém evidence klientů a evidence internetových objednávek. Všechny tyto systémy jsou chráněné heslem stejně tak i počítače, na kterých jsou tyto systémy provozovány. Přístup k údajům mají jen proškolení zaměstnanci, kteří jsou také smluvně vázáni k mlčenlivosti. Společnost zabezpečující údržbu a úklid, nemá přístup bez dozoru zaměstnance k uzamčenému skladu a je též vázána mlčenlivostí. Údaje archivujeme maximálně 15 let. Následně je z elektronických systémů mažeme a fyzické dokumenty jsou skartovány.
  6. Jaké pravomoci máte v rámci tohoto nařízení
  Právo být informován, zda jsou o subjektu údajů osobní údaje zpracovávané a v jakém rozsahu a kdo další osobní údaje zpracovává
  Právo na písemné potvrzení – výpis zpracovávaných údajů
  Právo na opravu – doplnění osobních údajů
  Právo na „zapomenutí“ vymazání osobních údajů, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získaly a byly zpracované, nebo se na ně nevztahuje právní titul – „Oprávněný zájem“
  Právo požadovat od 1. Cestovní agentury omezení zpracování z důvodu:
  že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich využití
  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody – „Oprávněný zájem“ správce nepřevažuje nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  Právo přenést své osobní údaje dalšímu provozovateli
  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
  Právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud považuje zpracování údajů v rozporu s nařízením GDPR
  V případě, pokud subjekt údajů nemá způsobilost na právní úkony, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
  Své právo si můžete uplatnit
  Elektronicky – e-mailem: info@maonufishing.com
  Zodpovědná osoba v naší společnosti za dodržování nařízení GDPR je Tomáš Bublík. V případě jakýchkoli otázek k ochraně a zpracovávání osobních údajů neváhajte kontaktovat naše zaměstnance, nebo přímo je na uvedeném e-mailu. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše otázky ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů.